Waldorf? Aneb tak trochu jiná škola

Jedná se o naprosto odlišný přístup ke vzdělávání, než na jaký jsme zvyklí z klasických základních škol. Zakladatelem této školy byl Rakušan Rudolf Steiner, který měl vizi toho, aby každé dítě rozvíjelo a zdokonalovalo své individuální vlohy a nadání.
vybarvování omalovánek

Ve Waldorfské školeučitel nevystupuje jako autorita, ale jako jakýsi partner či průvodce. Z toho vyplívá i to, že děti nejsou známkovány ani jinak písemně hodnoceny, jejich výsledky jsou komentovány pouze slovně. Cílem tohoto vzdělávání je připravit dítě na skutečný a reálný život, takže jsou zde vyzdvihovány i ruční a fyzické dovednosti, takže děti se už od první tříd učí manuálním dovednostem, jako je například pečení chleba či nejrůznější řemeslné výrobě. Tyto dovednosti jsou stavěny na stejnou úroveň jako mentální učení, takže děti se na této škole mnohdy naučí psát třeba až v osmi letech. Učení probíhá v blocích, to znamená, že děti nemají během dne několik hodin různých předmětů, ale určité období (např. týden), se věnují jen jednomu předmětu, ovšem s mezipředmětovými vazbami. V praxi to vypadá tak, že se týden zaobírají určitým tématem z přírodovědy, zapojují zde výtvarné dovednosti, protože nepoužívají klasické učebnice, ale sami si je vytváří, také se například nejrůznější přírodovědné pojmy učí v cizích jazycích.
kreslení do sešitu

Další zajímavostí je, že se v těchto institucích klade velký důraz na dodržování svátků, k jejich příležitosti se ve škole často konají nejrůznější jarmarky, kde žáci spolu s rodiči prodávají své výrobky. Rodiče v tomto typu vzdělávání hrají také velmi významnou roli. Vzhledem k tomu, že žáci mají po celou dobu studia jen jednoho vyučujícího a nejsou písemně hodnoceni, tak učitel žáky zná velmi dobře, proto se zde konají třídní schůzky každý měsíc, aby mohli rodiče často a pravidelně spolu s učiteli diskutovat o vzdělávání svých dětí. Rodiče se také často zapojují do nejrůznějších školních i mimoškolních aktivit, aby ve škole panovala pravá rodinná atmosféra.